Skip to content

Month: กรกฎาคม 2021

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณาจารย์ประจำหลักส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ The post ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขออนุโมทนาและชื่นชม ที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“กองกิจการนิสิต และกองวิเทศสัมพันธ์มจร นำนิสิตไทยและเทศ เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) ต้านโควิด-19 ที่วัดศรีสุดาราม กทม.”

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 06.00 น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

 5 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย วิทยาลั

อ่านต่อ »