Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประกาศ เรื่อง “การใช้ระบบ MCU E-Meeting มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”

 37 รวมเข้าชม

 37 รวมเข้าชม ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง “การใช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 246 รวมเข้าชม

 246 รวมเข้าชม View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Proceeding2

 241 รวมเข้าชม

 241 รวมเข้าชม Proceeding๒ ปกนอก รองปก ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 131 รวมเข้าชม

 131 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 221 รวมเข้าชม

 221 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF

 233 รวมเข้าชม

 233 รวมเข้าชม วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา”

 215 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 215 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผู้แทนคณาจารย์ นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม) ร่วมบริจาคสิ่งของ (ช้อน ชาม แก้วกระดาษ ทิชชู่เปียก รองเท้าแตะ เสื้อคลุมและหมวกพลาสติก ) แก่โรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อโควิด จังหวัดลำพูน

 73 รวมเข้าชม

 73 รวมเข้าชม ผู้แทนคณาจารย์ นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม) ร่วมบริจาคสิ่งขอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง

 35 รวมเข้าชม

 35 รวมเข้าชม ขออนุโมทนาขอบคุณน้องฟิล์ม ร้านยูเทรินคอฟฟี่ (มจร.) บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รายการ

 218 รวมเข้าชม

 218 รวมเข้าชม วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ โดยนางสาววัชร

อ่านต่อ »