Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 679 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 679 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 839 รวมเข้าชม

 839 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

 902 รวมเข้าชม

 902 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 สำห

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

รายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 891 รวมเข้าชม

 891 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในว

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 701 รวมเข้าชม

 701 รวมเข้าชม สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ : แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร จัดสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 64

 238 รวมเข้าชม

 238 รวมเข้าชม ขออาราธนา/เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

 946 รวมเข้าชม

 946 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 547 รวมเข้าชม

 547 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง รก.รองผู้อำนวยการกองแผนงาน

 377 รวมเข้าชม

 377 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

 307 รวมเข้าชม

 307 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »