Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 7/2566 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

 77 รวมเข้าชม

 77 รวมเข้าชม ประกาศอนุมัติจบรายงานวิจัย-3-2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ได้ลงพื้นที่วิทยาเขตหนองคาย เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย สกสว. ปีงบประมาณ 2668

 45 รวมเข้าชม

 45 รวมเข้าชม พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการ ก.พ.ว. มจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถอดบทเรียน “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

 73 รวมเข้าชม

 73 รวมเข้าชม รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการ ก.พ.ว. มจร เป็นว

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 49 รวมเข้าชม

 49 รวมเข้าชม การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 21 ม

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ BRI NEWGEN การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566

 44 รวมเข้าชม

 44 รวมเข้าชม พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโคร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

 69 รวมเข้าชม

 69 รวมเข้าชม BRIMCU NEWS | พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างประกาศว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2566

 52 รวมเข้าชม

 52 รวมเข้าชม แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างประกาศ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม สกสว. พบผู้บริหารหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (FF)

 108 รวมเข้าชม

 108 รวมเข้าชม พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศเรื่องการจัดทำวารสารและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสาร Journal of International Buddhist Studies 2566 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 82 รวมเข้าชม

 82 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราการจ่าย ค่าวารสาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »