Skip to content

Month: สิงหาคม 2022

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกรกฎาคม2565

 15 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] วันพุธที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกรกฎาคม2565

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

โครงการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน ที่เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

ประชุมสัปดาห์บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๓๐

อ่านต่อ »