Skip to content

Month: สิงหาคม 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] #ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Boonlakon

มจร เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัค

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการร

อ่านต่อ »