Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

โครงการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจขอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพกาศึกษา “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย”

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

กิจกรรม “โครงการอบรมเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิชาการ” วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา Vipassana On Vesak Day 2565 ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมงานทำบุญทักษิณานุปทาน หอพัก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัฯ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลฯตำแหน่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำวันจันทร์ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »