Phra Dhammaduta Class 21 worship to Phra Phrom Vajrayanaพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๑ ถวายสักการะหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๐ สมัย ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ในการนี้พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตากล่าวธัมโมวาท การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เป็นวิชาประสบการณ์ตรง ต้องใช้ขันติ เมตตา ปัญญา ทมะ จาคะ ใช้ความรู้ให้เป็นความสามารถ อย่าเก่งแต่วิชาการ...

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒ การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒ ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ร่วมกับคุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปเรชั่น คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน คณะผู้บริหาร บริษัท...

พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิตพิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิต

<img data-id="581" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/IMG_8592-2-300x200.jpg" alt="IMG_8592 (2)" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-581" />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

MCU oganized Songkran Festival bathing the Holy Buddha images around Thaiมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง ทั่วประเทศไทย จำนวน ๙ องค์ ได้แก่ ๑. พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร ๒. พระพุทธชินราช พิษณุโลก ๓. พระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพ - เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช ๔. พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา ๕. พระพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ๖. พระพุทธไตรรัตนนายก พระนครศรีอยุธยา ๗. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม ๘....

Opening Ceremony of Mahayana Buddhist studies centerพิธีเปิดป้าย “ศูนย์มหายานศึกษา”

พิธีเปิดป้าย "ศูนย์มหายานศึกษา"                ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดป้าย "ศูนย์มหายานศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และ ฯพณฯ หวัง โจ๋ อาน รัฐมนตรีว่าการทบวงศาสนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายศูนย์ ซึ่งจะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ มจร วังน้อย และอยู่ภายใต้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร...

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร (นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๔๔ รูป บวชศีลจาริณี ๑๒๕ คน) ในโครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอุปัชฌาย์ ๑๕.๐๐ น. ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘...

โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์”

โครงการ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์" โครงการ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์" สามเณรจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ รูป / ศีลจาริณี ๑๒๕ คน ทั้งหมดในระยะเวลา ๒๗ มีนาคม - ๑๙ เมษายน ๕๘ ภาคเช้า ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น....

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลาง และภาคใต้                 ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลางและภาคใต้ (ส่วนกลาง-วข.นครศรีธรรมราช-บาฬีศึกษาพุทธโฆส, วส.นครสวรรค์-ปัตตานี-พุทธโสธร, หร.สิงห์บุรี-สุราษฎร์ธานี-กาญจนบุรี, นวบ.สงขลา-ราชบุรี-เพชรบุรี-อุทัยธานี-ชลบุรี-ระยอง-นครปฐม-พิจิตร-จันทบุรี-สุพรรณบุรี)...

พอ.มจร จัดพิธีมอบประกาศนีบัตร – วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีมอบประกาศนีบัตร - วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิธีมอบประกาศนีบัตร - วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗จัดโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตยตรัย และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดีศรี พอ." ได้แก่ผู้ที่อุปถัมภ์โรงเรียน จากนั้นกล่าวสัมโมทียกถา และพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลกถา ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. มีการประกวดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท...

เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘            เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๐๒ รูป...

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส) , (ป.ทส)

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทส) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท และมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.,ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "ศีลห้ากับการคืนความสุขให้กับสังคมไทย" ซึ่งมีตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอภิปรายดำเนินรายการโดย...
X