Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งลิงก์และกำหนดการประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30

 706 รวมเข้าชม

 706 รวมเข้าชม แจ้งลิงก์และกำหนดการประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 256

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

บัญชีและลิงก์การประชุมตรวจสอบรายงานวิจัย ฉบับความก้าวหน้า ปีงบ 2564

 167 รวมเข้าชม

 167 รวมเข้าชม ประชุมตรวจสอบงานวิจัย ฉบับก้าวหน้า ปีงบ 2564 (ออนไลน์) | วันที่ 27-28 เมษาย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
พม.เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ

ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

 671 รวมเข้าชม

 671 รวมเข้าชม เวลานักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เราก็ไม่รู้ว่าเขามีระบบการ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

 814 รวมเข้าชม

 814 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC202

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 703 รวมเข้าชม

 703 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

MCU RESEARCH CAFE EP1 เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

 181 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 181 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 184 รวมเข้าชม

 184 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในวันที

อ่านต่อ »