Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัย FF68 ที่ผ่านรอบคุณสมบัติเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของโครงการวิจัย จำนวน 103 โครงการ

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รายชื่อโครงก สถาบันวิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) วัน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบ 2568

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิ สถาบันวิจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยและคุณสมบัติผู้เสนอโครงการวิจัย ปีงบ 2568

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการแ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 26 กรกฎาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 35 รวมเข้าชม

 35 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) โซน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 9/2566 โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ

 44 รวมเข้าชม

 44 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 9/2566 (

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย

 37 รวมเข้าชม

 37 รวมเข้าชม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 25 กรกฎาคม 2566 | ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 26 รวมเข้าชม

 26 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2565-2

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศขยายเวลาในการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบ 2563-2565

 37 รวมเข้าชม

 37 รวมเข้าชม การขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยค้างทุนสนับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย ระหว่างปี 2568-2570 ให้กับนักวิจัย พร้อมกับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน FF68

 35 รวมเข้าชม

 35 รวมเข้าชม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู

อ่านต่อ »