Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 156 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 156 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย 2565_compressed   สถา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 544 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 544 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 731 รวมเข้าชม

 731 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1 ตำบล 1 มหาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 598 รวมเข้าชม

 598 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  รับส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

 481 รวมเข้าชม

 481 รวมเข้าชม การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

 624 รวมเข้าชม

 624 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

 295 รวมเข้าชม

 295 รวมเข้าชม การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบ 2563 | คะแนนการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม 4.47

 664 รวมเข้าชม

 664 รวมเข้าชม วันนี้ (17 ส.ค.2564) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

 644 รวมเข้าชม

 644 รวมเข้าชม ประกาศผู้ผ่านการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป

 490 รวมเข้าชม

 490 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

 705 รวมเข้าชม

 705 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้

อ่านต่อ »