Skip to content

Day: มิถุนายน 7, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม ]รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Aphichet Somkamsri

ประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2/2566

 51 รวมเข้าชม

 51 รวมเข้าชม ] “ประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 7 มิถุนายน 2566 พระมหาจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 46 รวมเข้าชม

 46 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

อดีตเลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบงานแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

 50 รวมเข้าชม

 50 รวมเข้าชม ] วันนี้ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร และมอบหมายงานในโอกาสที่บุคลากรในสังกัดย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

 33 รวมเข้าชม

 33 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร และมอบหมายงานในโอกาสที่บุคลากรในสังกัดย้า

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”

 51 รวมเข้าชม

 51 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลการ และนิสิต วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรม “โครงก

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

โครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

 82 รวมเข้าชม

 82 รวมเข้าชม โครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล วั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ศักดิ์รพี พันพา

งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

 64 รวมเข้าชม

 64 รวมเข้าชม ] งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก เนื่อง

อ่านต่อ »