Skip to content

Day: มิถุนายน 20, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม ] บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ห

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] รวมเข้าชม 10 , เข้าชมวันนี้ 10  ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องส

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดย ส่วนงานบ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประชุมบุคลากรวิทยาเขตอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตอุบลฯ ระยะที่ ๑๓

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม ] วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดย ส่วนงา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

ครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 46 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 46 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา

อ่านต่อ »