Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พ.ศ. 2565

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั … The post กิจกรรมแสด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ The post 📣📣📣เปิดรับสมัครนิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 58 ปร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อยอดมรดก วัฒนธรรมไท-ยวน ราชบุรี ผู้นำเครือข่ายความร่วมมือ ๗ ภาคี

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม The post กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
duang

นโยบายการบริหาร พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม นโยบายการบริหารงาน พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครพระภิกษุ สามเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
mculoei

รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม มจร.วิทยาลัยสงฆ์เลย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โ

อ่านต่อ »