Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กำหนดการโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop รายงานการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Report) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ สำนัก และวิทยาลัย ในรอบ ๘ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑¬๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

The post กำหนดการโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม The post เรื่องแจ้งการโอนนิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจำส่วนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมงานบุญ“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึ   มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบข้อสอบกลาง MCU e-Testing ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

222ประกาศสอบข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2.63 ชั้นปีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

1111ประกาศสอบ 2.63วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบ 1วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษาราชวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

อ่านต่อ »