Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 371 รวมเข้าชม

 371 รวมเข้าชม ] วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิกา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

 267 รวมเข้าชม

 267 รวมเข้าชม ] Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development

 269 รวมเข้าชม

 269 รวมเข้าชม ] ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Bud

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

 194 รวมเข้าชม

 194 รวมเข้าชม ] บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN Just in: วันที่ 2 สิงหาคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

พุทธจีน-ไทย ร่วมใจจัดประชุมนานาชาติ ณ เชียงราย ถิ่นมั่นพุทธธรรม วัฒนธรรมล้านนา

 208 รวมเข้าชม

 208 รวมเข้าชม ] Just in : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์เชียง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ร่วมงานเสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัยใหม่ในล้านนา”

 247 รวมเข้าชม

 247 รวมเข้าชม ] เสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

 180 รวมเข้าชม

 180 รวมเข้าชม ] วันพุธที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 113 รวมเข้าชม

 113 รวมเข้าชม ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกรกฎาคม2565

 160 รวมเข้าชม

 160 รวมเข้าชม ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

ประชุมสัปดาห์บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.

 166 รวมเข้าชม

 166 รวมเข้าชม ] วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร.,

อ่านต่อ »