Skip to content

Day: กันยายน 26, 2023

ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566

 33 รวมเข้าชม

 33 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตารางสอบวัดผลการ ภาคการศึกษา 1/2565 ตารางสอบวัดผลการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นายนพดล อินปิง

โครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการโครงการพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนองานวิจัย ที่ได้รับพิจารณาให้แก้ไข ทุน Fundamental Fund (FF) 2568

 31 รวมเข้าชม

 31 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนองานวิจัย ที่ได้รับพิจารณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม : การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติ”การจัดทำแผนกลยุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๖ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๖ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยาย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม ] ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ก

อ่านต่อ »