Skip to content

Day: กันยายน 15, 2021

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 30 รวมเข้าชม

 30 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  รับสม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

โครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทพระสงฆ์ในวิกฤตโควิค-๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อสังคมไทย : ความท้าทาย ประเด็นทางสังคม”

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม นมัสการ/เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนผู้สนใจ ————– ล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล 2564

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม #ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล #ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากลออนไลน์ #ว

อ่านต่อ »