Skip to content

Day: กันยายน 21, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] รวมเข้าชม 4 , เข้าชมวันนี้ 4  วันที่ ๒๑ กันยายน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายงานตัว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัตการ”การจัดทำแผนทำนุบำรุงศีลปวัฒนธรรม” ๖๕

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัตการ”การจัดทำแผนทำ

อ่านต่อ »