Skip to content

Month: มกราคม 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On Site) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ประกาศจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไซต์ ภาค วิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

มจร ร่วมมือ กรมการแพทย์ เปิดสถานพยาบาล เป็นทางการแล้ว

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ 21 ม.ค. 64  ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ !!! สมัครเรียนออนไลน์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ !!! สมัครเรียนออนไลน์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ !!! สมัครเรียนออนไลน์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุม​ผู้บริหาร พิจารณา​การดำเนิน​งาน​โครงการ​ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] วัน​ที่​ ๒๖ มกราคม​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๑๖.๐๐ น.​ พระค

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ กระบวนการวิจัย มจร. ปี 65 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

The Reduced Down on Sex Stories Sites Exposed

 4 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ After you’ve seemed through and juiced your shorts

อ่านต่อ »