Skip to content
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9
13:30 กันยายน 9, 2021 to 17:00 กุมภาพันธ์ 20, 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9

วันที่ : 09 ก.ย. 64
เวลา : 13:30 – 17:00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ผู้จัดงาน : กองกลาง และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนที่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Organizer

Export

Location