“มจร โคราช เข้มจริง! นิสิตทุกชั้นปีต้องสอบภาษาอังกฤษ”

“มจร โคราช เข้มจริง! นิสิตทุกชั้นปีต้องสอบภาษาอังกฤษ” ◇ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๖๓ เพื่อให้การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ♧ ให้“นิสิต” ผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องได้รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (ตามความข้อ ๔ ในประกาศ) ♡ โดยให้สถาบันภาษา มีหน้าที่ประสานงานกับคณะ...

วิทยาลัยสงฆ์เลย มจร จัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.), ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. จังหวัดเลย เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย การจัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่นั้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์...

พระที่เชียงใหม่ วัย 80 ปี-มุเรียนจนจบ ดร.ที่ มจร.

อดีตช่างกองทัพอากาศ ประจำกองบิน 2 โคกกะเทียม จ.ลพบุรี รับคำท้าเมียให้บวชพระตอนอายุ 68 ปี แต่ไม่ทิ้งการเรียน มุมานะ แม้ต้องเดินทางไกลจากเชียงใหม่ เข้ากรุงเทพฯทุกสัปดาห์ตลอด 3 ปีไม่เคยขาดเรียน จนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่ออายุ 80 ปี เผย ตั้งใจจะนำความรู้มาพัฒนาวัดพันตอง จ.เชียงใหม่ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ที่หอประชุม...

รับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร รับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร

                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. ๐๙๙-๒๙๑-๑๐๕๘, ๐๙๙-๒๙๑-๐๗๙๙ หรือ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

                        โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( สำหรับวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เท่านั้น ) โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา...

The last day of MCU Library Seminar 2015วันสุดท้าย และมอบวุฒิบัตรการสัมมนาห้องสมุด มจร ๕๘

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐...

MCU Library Seminar on second dayการสัมมนาห้องสมุด มจร วันที่สอง

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด NUOL Central Library มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับ และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดบรรยายพิเศษระบบห้องสมุดที่นั่น ...

MCU Library seminar for staffsห้องสมุดจัดสัมมนาความร่วมมือกันทั่วประเทศ

          การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้จัดที่วิทยาเขตหนองคาย โดยในวันแรก วันที่ ๒๓ เมษายนมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย...

Central Library organize the seminar and workshop training VTLS.ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น ๔๒ แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐...

มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC

มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC           มจร หนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีท่านอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ โดยมีการบรรยายพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ มีการเสวนาเปิดมุมมององค์กรพระพุทธศาสนากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดยผู้แทนจาก...

อธิการ!มจร ตรวจเยี่ยม’พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมชาวเขา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ของ มจร .พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗...
X