Skip to content

Month: เมษายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น ของหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

การปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-19)

The post การปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ขอเชิญร่วมพิธีฌาปณกิจ พระมหาวรพล วรพลโล, ดร.

กราบนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าหรือนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรทุกรูปคน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง เลื่อนการอบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายกว้างมากขึ้น ดั้ง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา

ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

เวลานักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เราก็ไม่รู้ว่าเขามีระบบการพิจารณาอนุมัติโครงการกันอ

อ่านต่อ »