ส่วนงานวิทยาเขตพะเยา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง20 สิงหาคม 2534
ที่ตั้งของส่วนงาน566 หมู่ 2
แม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระราชปริยัติ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 054-870141 096-9393646 nasikron.pin@mcu.ac.th
พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 054-870141 083-0081449 sribandorn.cha@mcu.ac.th
ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 054-870141 089-8537963 phissamai.won@mcu.ac.t
พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 054-870141 088-2572944 suthin.sit@mcu.ac.th
พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 054-870101 080-1212524 phaitoon.puk@mcu.ac.th
พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 054-430870 088-5995616 somkid.in@mcu.ac.th
นายกิตติ ไชยาปันดิ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 054-870141 085-1212299 kijti.cha@mcu.ac.th
นางสาวปาริชาติ เสมอเชื้อ รักษาการผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 054-870141 093-5939535 parichat.sam@mcu.ac.th
นางจงจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการส่วนสนับวิชาการ 054-870101 088-2948213 jongjit.sae@mcu.ac.th
นางจันทร์จิรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 054-430870 086-6723521 janjira.jin@mcu.ac.th
นายศุภชัย ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 054-870141 088-2500850 supachai.sri@mcu.ac.th

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี