ส่วนงานคณะพุทธศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง18 กรกฎาคม 2490
ที่ตั้งของส่วนงาน79 หมู่ที่ 1 คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน D
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดี 035-248-000 ต่อ 8323 09-3995-4995 methi424@gmail.com
พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 035-248-000 ต่อ 8323 09-2635-6554 ้happy_kmn@hotmail.com
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 035-248-000 ต่อ 8323 08-4451-9351 kratai_im@yahoo.com
พระมหาอดิเดช สติวโร, ผศ.ดร. รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา / ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 035-248-000 ต่อ 8323 06-3451-5495 adidej2548@gmail.com
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. รักษาการหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา / ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 035-248-000 ต่อ 8323 08-7829-6423 kittimetee1974@gmail.com
พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต 035-248-000 ต่อ 8323 08-9029-8635 poom630@gmail.com
ดร.อธิเทพ ผาทา รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา 035-248-000 ต่อ 8323 08-3568-4500 eston045@yahoo.com
พระมหายุทธนา นรเชฎฺโฐ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 035-248-000 ต่อ 8323 08-0933-9745 thira74@gmail.com
ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 035-248-000 ต่อ 8323 08-1148-8596 khunjee08@gmail.com
Asst. Prof. Ven. W. Piyaratana, Ph.D. ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ 035-248-000 ต่อ 8323 09-2553-3242 piyaratano10@yahoo.com
พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ , ดร. ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาศาสนาและสาขาวิชาปรัขญา ภาคภาษาอังกฤษ 035-248-000 ต่อ 8323 06-1850-2984 chararithithit@gamil.com
พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ เลขานุการสำนักงานคณบดี 035-248-000 ต่อ 8323 08-9441-2215 somkiat_10@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี