ส่วนงานคณะสังคมศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง28 มิถุนายน 2526
ที่ตั้งของส่วนงานคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 035428093 0655395649
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 035428093 0936359515
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 035428093 0813747846
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 035428093 0860510062
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด รก.หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 035428093 0612707259
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 035428093 0879118914
อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 035428093 0970014049
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 035428093 0931649425
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 035428093 0969893916
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 035428093 0866665784
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 035428093 0812681128
อาจารย์ ดร.สุมาลี บุญเรือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 035428093 0883445035
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 035428093 0928043386

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี