ส่วนงานสำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง2533-2540
ที่ตั้งของส่วนงานห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 081-829-6942
ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 065-926-2978
พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 08-2326-4342
พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 09-1486-9697

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี