ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) เดิมชื่อว่า คณะเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๖
ที่ตั้งของส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท. ผศ, ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 0929059651 ekapatra_2549@yahoo.com
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ดร. รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ 0818464409 phuen_kitti@hotmail.com
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 0833989933 meta2554@gmail.com
พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร เลขานุการสำนักงานคณบดี 0891158693 tvjld1@gmail.com
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 0891259778 ploysaeng2011@gmail.com
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ 0891465842 veera_karn@hotmail.com
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 0872156191 siriwatmcu@gmail.com
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 0833989933 meta2554@gmail.com
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา 0872156191 siriwatmcu@gmail.com
ผศ.ดร.ปรีชาคะเนตนอก ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0899654111
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 0872156191 siriwatmcu@gmail.com
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย 0929059651 ekapatra_2549@yahoo.com
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 0618865759 prayun45@gmail.com
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 0869725320 klinchan55@gmail.com
พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0899663394 n_saret@yahoo.com
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)(English program) 0955230314 thitawong54@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี