ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนประเมินผลการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 29 มกราคม 2547
ที่ตั้งของส่วนงาน ห้อง C300 อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 035248000 ต่อ 8419 0811336185 pmpanya@hotmail.com
พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 035248000 ต่อ 8418 0897592549 pmthongmcu@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี