ส่วนงาน วิทยาเขตสุรินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 24 มีนาคม 2531
ที่ตั้งของส่วนงาน หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดี 044-142107 062-214-9257
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 044-142-107 081-876-8325
พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 044-142-107 081-548-5535
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 044-142-107-8 ต่อ 314 081-725-8693
พระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 044-142-107-8 ต่อ 201 081-470-5012
พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 044-142-107-8 ต่อ 310 082-146-7454
นายพลนภัส แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรนทร์ 044-142-107-8 ต่อ 311 081-725-5507
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 044-142-107-8 ต่อ204 087-239-5066
นางหอมหวล ศรีทอง รงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 044-142-107-8 ต่อ309 081-548-4524
ดร.นนทวรรษ แสงทองกูง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 044-142-107-8ต่อ 100 085-411-1949
นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 044-142-107-8 ต่อ203 084-617-7956
นายอิทธิพล จำนงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 044-142-107-8 ต่อ 302 087-905-5433
นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 044-142-107-8 ต่อ305 080-550-9622

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี