ส่วนงาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 1 มีนาคม 2527
ที่ตั้งของส่วนงาน เลขที่ 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สุเทพ
เมือง, เชียงใหม่ 50200
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระเทพโกศล พรหมฺวณฺโณ สังวาลย์ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ 053278967
พระเทพสิงหวราจารย์(โสภณ โสภโณ/ยอดจำปา) รองอธิการบดี 0-5327-8967 08-1883-8752
พระครูธีรสุตพจน์(ธีรสํโร / ไชยวงค์) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5327-8967 08-1671-9763 schaiwong00@yahoo.com
นายปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจกิรการทั่วไป 0-5327-8967 08-8268-4223 a.pan0302@gmail.com
พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. (ธมฺมวโร /อิ่นฟอง) รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ 0-5327-8967 08-9556-3313 sanehn@yahoo.com
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (คุตตฺสีโล/บุญเทียม) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 0-5327-8967 08-1169-3985 phantemoon@yahoo.com
พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร.(ณาณเมธี/ปาเมืองมูล) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่ 0-5327-8967 08-8251-7007 philos39@hotmail.com
นายวิทยา มาลาวัลย์ รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ 0-5327-8967 08-9999-4460 mcu-game2007@hotmail.com
นายอติชัย ไชยกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-5327-8967 08-6186-2635 chaikan03@gmail.com
นางสาวสุจิตตา ต๊ะลือ ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 0-5327-8967 09-0752-1998 stang_2545@hotmail.com
ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 0-5327-8967 08-1960-2270 weera_siri@hotmail.com
พระสมุห์ชิดชัย (ฐิตปญฺโญ/สีดอกไม้) รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุบวิชาการ 0-5327-8967 09-0320-6537 cmbust54affair@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี