ส่วนงานวิทยาลัยพระธรรมทูต
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง21 ตุลาคม 2556
ที่ตั้งของส่วนงานวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ ต่อ ๑๑๓๕ ๐๘๑-๘๒๙-๖๙๔๒ i.saksurasen@gmail.com
ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ ต่อ ๑๑๓๕ ๐๖๕-๙๒๖-๒๙๗๘ pansa_456@hotmail.co.th
พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ ต่อ ๑๑๓๕ ๐๘๕-๒๔๖-๔๑๒๖ prayoon.kham@mcu.ac.th
พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ ต่อ ๑๑๓๕ ๐๙๘-๒๒๕-๔๔๕๔ phramahawichian29@gmail.com
พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยพระธรรมทูต ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ ต่อ ๑๑๓๕ ๐๘๑-๓๗๔-๒๔๓๘ kovido001@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี