ส่วนงานสถาบันภาษา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง27 มิถุนายน 2555
ที่ตั้งของส่วนงานD400 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 17130
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา pairat@mcu.ac.th
พระครูปลัดวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ รักษาการรองผู้อำนวนการ
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 06-3049-2396 roongroj.siri@mcu.ac.th
นางสาวสุธิดา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 089-146-7470 sutida.mee@mcu.ac.th

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี