ส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง24 มีนาคม 2531
ที่ตั้งของส่วนงาน305 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
http://pr.mcu.ac.th/user/wp-co ... http://pr.mcu.ac.th/user/wp-co ...
http://pr.mcu.ac.th/user/wp-co ... http://pr.mcu.ac.th/user/wp-co ...
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระหรหมวชิรโมลี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 044513384
พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 044513384 0815485535 Kaewtatam@gmail.com
พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 044513384 0814705012 Sri.tikun@.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 044513384 0817258693 Taweesakmcu@gmail.com
นายพลนภัส แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 044513384 0817255507 Pholnapas@hotmail.com
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 044513384 0872395066 wat979@hotmail.com,WATCHAR82@mcu.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 044513384 0815484524 dathon217@gmail.com
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 044513384 0819774952 Panyabhiwat@gmail.com
พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ ปุญฺญสาทโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 044513384 0819774952 boonchob'punya@hotmail.com
นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้า ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 044513384 0852093477 sirilaksana13@gmail.com
นายอิทธิพล จำนงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 044513384 0879055433 itpgforce@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี