Skip to content

Month: มิถุนายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและงานบริการสังคม รุ่นที่ 67 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Video Conference) วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

The post ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและงานบริการสังคม รุ่นที่ 67 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท พธ.ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเ

อ่านต่อ »