Skip to content

Month: เมษายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)”

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 “ ๑ พระสอนศีลธรรม ๑ ศาสนทายาท “

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชนในท้องถิ่น

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หวาด แผลติตะ คุณแม่ของคุณกลยุทธ์ แผลติตะ คนขับรถของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์

วันเสาร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิ

อ่านต่อ »