Skip to content

Month: กันยายน 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
IT MCUST

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม         ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
mcubps

การประชุม​ผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมและกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. พฤหัสบดี๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
IT MCUST

กิจกรรมปรับแผนพัฒนา ระยะ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม          กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๓ วิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
IT MCUST

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

 1 รวมเข้าชม

 1 รวมเข้าชม     ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท่านพระครูสุกิตติบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Aphichet Somkamsri

รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ได้รับเกียรติเป็น Honorable Keynote Speaker งานประชุมนานาชาติ APCRSS 2023

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ] รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ได้รับเกียรติเป็น Honorable Keynote Spe

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

ความเมตตาของ พระธรรมวชิรมุนี วิ. ต่อวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

ความเมตตาของ พระธรรมวชิรมุนี วิ. ต่อวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม ]วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี ว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ]วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 4/2566

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. พร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม เพื่อให้การสอบวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครส

อ่านต่อ »