Skip to content

Month: พฤศจิกายน 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารงองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ] วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ผลงานการวิจัยการท่องเที่ยววิถีพุทธ

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดน่าเที่ยวใน 15 จังหวัดเมืองหลัก  

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ผลการวิจัยการนำพุทธนวัตกรรมจากผลการวิจัยไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] ผลงานการวิจัย เรื่อง ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Adminnkr

ภาพกิจกรรม : โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้    โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565   

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พ.ศ. 2565

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั … The post กิจกรรมแสด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

การพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ สำหรับนิสิต

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] กองคลังและทรัยพ์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริการให้นิสิตสามารถ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ The post 📣📣📣เปิดรับสมัครนิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ]         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพกา

อ่านต่อ »