Skip to content

Month: สิงหาคม 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้     บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

โครงการ “ปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 13 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพ

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] สะบายดีหลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

 12 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ ] Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash Univ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

พุทธจีน-ไทย ร่วมใจจัดประชุมนานาชาติ ณ เชียงราย ถิ่นมั่นพุทธธรรม วัฒนธรรมล้านนา

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] Just in : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยพุทธศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ร่วมงานเสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัยใหม่ในล้านนา”

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] เสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “คร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

อ่านต่อ »