Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศขยายเวลาในการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบ 2563-2565

 45 รวมเข้าชม

 45 รวมเข้าชม การขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยค้างทุนสนับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย ระหว่างปี 2568-2570 ให้กับนักวิจัย พร้อมกับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน FF68

 41 รวมเข้าชม

 41 รวมเข้าชม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย มจร 2568-2570และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทุน FF68

 53 รวมเข้าชม

 53 รวมเข้าชม ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง (*) แผนงานวิจัย มจร 2568-2570 (*) และการพ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 32 รวมเข้าชม

 32 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญชวนนักวิจัยย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย (Research Clinic) โดยพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร | 13 กรกฎาคม 2566 | 13.00 น.

 46 รวมเข้าชม

 46 รวมเข้าชม ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย (Research Clinic)  โดย พระครูสุธีกิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 26 กรกฎาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 25 กรกฎาคม 2566 | ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 27 รวมเข้าชม

 27 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) วันท

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 11,000 บาท

 66 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 66 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ #ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 7/2566 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ

 47 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 47 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

 54 รวมเข้าชม

 54 รวมเข้าชม ประกาศอนุมัติจบรายงานวิจัย-3-2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »