Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๔

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้    บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา รับสมัคร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

เข้าร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๔

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม พระราชสิทธิเวที, รศ. ดร. พร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์ประวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้าร่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

“วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “วันกตัญ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ `ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

 6 รวมเข้าชม

 6 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นิสิตวิ

อ่านต่อ »