Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ชาคริต

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 750 รวมเข้าชม

 750 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมลงน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๔

 175 รวมเข้าชม

 175 รวมเข้าชม Post Contentมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย และเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 573 รวมเข้าชม

 573 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการวันสถาปนาวิทยาลัย The post วิทยาลัยสงฆ์อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 232 รวมเข้าชม

 232 รวมเข้าชม เอกสาร โครงการอบรมก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 160 รวมเข้าชม

 160 รวมเข้าชม เอกสาร โครงการอบรมภาษาอังกฤษ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 690 รวมเข้าชม

 690 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลปฐมนิเทศนิสิตใหม่ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 129 รวมเข้าชม

 129 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการไหว้ครู The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โครงการรับน้องใหม่ “กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ต้อนรับนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 584 รวมเข้าชม

 584 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรับน้อง ๒๕๖๓ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 580 รวมเข้าชม

 580 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงกาศึกษาดูงาน The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 324 รวมเข้าชม

 324 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี […] The post วิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 592 รวมเข้าชม

 592 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมหลักสูตร The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัย

อ่านต่อ »