Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

 610 รวมเข้าชม

 610 รวมเข้าชม วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ตารางติวข้อสอบกลาง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 729 รวมเข้าชม

 729 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เข้าตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์น้ำประปา

 605 รวมเข้าชม

 605 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์​ตามเกณฑ์คุณ​ภาพฯ

 231 รวมเข้าชม

 231 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 666 รวมเข้าชม

 666 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

เลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

 611 รวมเข้าชม

 611 รวมเข้าชม View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กิจกรรมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง บ้านดงป่าสัก

 633 รวมเข้าชม

 633 รวมเข้าชม วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 666 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 666 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
waraporn pakpoom

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ”

 364 รวมเข้าชม

 364 รวมเข้าชม วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น โครงการขยายห้องเรียน มหา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 689 รวมเข้าชม

 689 รวมเข้าชม วันศุกร์ที่ ๑­๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 109 รวมเข้าชม

 109 รวมเข้าชม วันศุกร์ที่ ๑­๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิท

อ่านต่อ »