Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 98 รวมเข้าชม

 98 รวมเข้าชม ]วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประชุมพิจารณาเติมเต็มร่างแผนวิจัย 2566-2570 (ในส่วนของบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)

 89 รวมเข้าชม

 89 รวมเข้าชม ประชุมพิจารณาเติมเต็มร่างแผนวิจัย 2566-2570 (ในส่วนของบุคลากรประจำสถาบันวิจั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประชุมชี้แจงการปรับลดโครงการวิจัยทุนวิจัย FF งบ 2567

 87 รวมเข้าชม

 87 รวมเข้าชม ประชุมชี้แจงการปรับลดโครงการวิจัยทุนวิจัย FF งบ 2567 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

จดหมายข่าวห้องสมุด สำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา

 45 รวมเข้าชม

 45 รวมเข้าชม Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร นำลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ฝึกการสวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 71 รวมเข้าชม

 71 รวมเข้าชม ]วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมรับฟังแนวนโยบายทางการบริหารงานภายในส่วนงาน ส่วนงานจัดการศึกษา และส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมอบนโยบายด้านการบริหารภายในส่วนงาน

 105 รวมเข้าชม

 105 รวมเข้าชม วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติและตารางกิจวัตร แก่ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙

 36 รวมเข้าชม

 36 รวมเข้าชม ]วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

 116 รวมเข้าชม

 116 รวมเข้าชม ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น

 48 รวมเข้าชม

 48 รวมเข้าชม ]วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปลูกต้นไม้

 38 รวมเข้าชม

 38 รวมเข้าชม ]วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน

อ่านต่อ »