Skip to content

Day: พฤษภาคม 23, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ รายชื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

การให้ทุนสนับสนุนรายงานการวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

22 พ.ค.2566 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์/อาจารย์ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566

 129 รวมเข้าชม

 129 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 63 รวมเข้าชม

 63 รวมเข้าชม ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวร

อ่านต่อ »