Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย แต่งตั้ง​ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ สาขาวิชานิติศาสตร์

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่ง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]-ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED ฉบับภาษาไทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ASC และ IAS

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] ด้วยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ศูนย์อาเซีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาล้ยฝ่ายวิชาการ ลงนามความร่วมมือ

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม ] บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ห

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องสมุด

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] รวมเข้าชม 10 , เข้าชมวันนี้ 10  ต้อนรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้ห้องส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม ] วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดย ส่วนงา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

ครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 46 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 46 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบแรก

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree)

 26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคม​ฯ​ ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานครบ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์​ มจร​

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] วัน​พฤหัส​บดีที่​ ๑๖ มิถุนายน​ ๒๕​๖​๕​ เวลา ๑๕.๐๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ

อ่านต่อ »