Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

 286 รวมเข้าชม

 286 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

 323 รวมเข้าชม

 323 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองคณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 249 รวมเข้าชม

 249 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

 328 รวมเข้าชม

 328 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

 396 รวมเข้าชม

 396 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

 273 รวมเข้าชม

 273 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

 408 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 408 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๑

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 479 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 479 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐

อ่านต่อ »