Skip to content

Month: กรกฎาคม 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ตารางสอนระดับปริญญาโท เอก ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ตารางสอนสาขา ดาวน์โหลด ปริญญาเอก-สาขาวิชาพระพุทธศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร รป.ม. ๒๕๖๔

 59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาส

อ่านต่อ »